Thế chấp sổ đỏ đóng dấu quy hoạch

Thế chấp sổ đỏ đóng dấu quy hoạch

10/09/2007 15:28

Sổ đỏ nhà đất có đóng dấu quy hoạch (ở khu quy hoạch “treo”) khi giải tỏa có được Nhà nước đền bù như các sổ đỏ khác không? Việc đóng dấu như vậy có giá trị giao dịch bình thường?

Sổ đỏ nhà đất có đóng dấu quy hoạch (ở khu quy hoạch “treo”) khi giải tỏa có được Nhà nước đền bù như các sổ đỏ khác không? Việc đóng dấu như vậy có giá trị giao dịch bình thường?

Trả lời:

Theo ông Nguyễn Như Bình, Phó phòng đăng ký và kinh tế đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM, thì trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có ghi chú những thông tin về quy hoạch nhưng chủ sử dụng đã được Nhà nước công nhận, cho phép sử dụng đất vào mục đích gì sẽ được xem xét bồi thường, hỗ trợ theo hiện trạng sử dụng phù hợp với mục đích đó khi Nhà nước thu hồi đất. Nếu chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì vẫn được thực hiện các quyền về đất đai (bao gồm việc thế chấp quyền sử dụng đất).

(Theo Tuổi Trẻ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *