Giao nhận tiền mua nhà bằng giấy tay

Giao nhận tiền mua nhà bằng giấy tay

24/07/2007 11:17

Năm 2003, tôi góp với một người bạn số tiền 50 triệu đồng để mua một mảnh đất. Hai bên giao nhận tiền bằng giấy viết tay, không có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương.

Năm 2003, tôi góp với một người bạn số tiền 50 triệu đồng để mua một mảnh đất. Hai bên giao nhận tiền bằng giấy viết tay, không có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương.

Yêu cầu:

Sau đó, mặc dù tôi yêu cầu nhiều lần nhưng người bạn nói trên vẫn không chịu cung cấp giấy tờ đất mà chúng tôi góp tiền mua chung và cũng không chịu trả tiền lại cho tôi. Tôi phải làm gì để nhận lại được số tiền trên?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật dân sự, hợp đồng về quyền sử dụng đất phải có công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, hợp đồng giữa bạn với người bạn có thể được xem là hợp đồng vay tiền và là bằng chứng để chứng minh người ấy đang giữ tiền của bạn.

Theo quy định tại khoản 1 điều 477 Bộ Luật Dân sự, bạn có quyền đòi lại tiền vào bất cứ lúc nào sau khi đã báo trước một thời gian hợp lý. Nếu bạn của bạn vẫn không chịu trả tiền thì bạn có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền buộc người ấy phải trao trả số tiền mà bạn đã giao.

(Theo Tuổi Trẻ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *