Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

05/03/2007 09:53

Gia đình tôi có 1 ha đất mua lại sau năm 1993 sử dụng trồng cây lâu năm. Xin cho biết, tôi có phải nộp thuế sử dụng đất không? Nếu đất này nằm trong quy hoạch Nhà nước thu hồi lại thì tôi sẽ được đền bù như thế nào?

Gia đình tôi có 1 ha đất mua lại sau năm 1993 sử dụng trồng cây lâu năm. Xin cho biết, tôi có phải nộp thuế sử dụng đất không? Nếu đất này nằm trong quy hoạch Nhà nước thu hồi lại thì tôi sẽ được đền bù như thế nào?

Trả lời:

Nghị định của Chính phủ quy định về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp như sau:

– Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức gồm: hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp (kể cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất); hộ gia đình, cá nhân là xã viên HTX sản xuất nông nghiệp nhận đất giao khoán ổn định để sản xuất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên nhận đất giao khoán ổn định của nông trường, lâm trường để sản xuất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp ruộng đất của mình để thành lập HTX sản xuất nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã.

Hạn mức đất sản xuất nông nghiệp của từng loại đất, từng vùng để tính miễn thuế cho các đối tượng quy định tại khoản này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Cụ thể trong trường hợp của gia đình, hạn mức sử dụng đất trồng cây lâu năm được miễn thuế sử dụng đất là không quá 30 ha.

– Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trên toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ nghèo (chuẩn hộ nghèo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định), hộ sản xuất nông nghiệp ở các xã đặc biệt khó khăn theo quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998.

– Đối tượng được giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm: hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện được Nhà nước giao đất sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng có đất do được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đất khai hoang, phục hóa để sản xuất nông nghiệp thì được giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm.

Về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất: Trường hợp phần diện tích đất chị đang sử dụng nằm trong khu vực quy hoạch phải thu hồi đất để chuyển sang sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế thì khi nào Nhà nước thu hồi đất, Nhà nước mới xem xét việc bồi thường.

Điều kiện cần và đủ để gia đình được bồi thường là phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003.

(Theo KT&ĐT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *