Giao đất không thu tiền sử dụng

Giao đất không thu tiền sử dụng

10/10/2006 16:28

Gia đình chúng tôi có nhiều người đang sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Vừa qua họ được giao thêm đất để sản xuất theo quy định. Xin hỏi quý báo, trong những trường hợp nào Nhà nước giao đất mà không thu tiền sử dụng đất?

Gia đình chúng tôi có nhiều người đang sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Vừa qua họ được giao thêm đất để sản xuất theo quy định. Xin hỏi quý báo, trong những trường hợp nào Nhà nước giao đất mà không thu tiền sử dụng đất?

Trả lời

Điều 33, mục 3, chương 2 của Luật Đất đai năm 2003 quy định cụ thể các trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất như sau:

1. Hộ gia đình cá nhân trực tiếp lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối, được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại điều 70 của Luật Đất đai.

2. Tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.

3. Đơn vị vũ trang nhân dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối hoặc sản xuất kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

4. Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo các dự án của nhà nước.

5. Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.

6. Người sử dụng đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp quy định tại Điều 88 của Luật này; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh; đất giao thông, thuỷ lợi; đất xây dựng các công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng và các công trình công cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

7. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp, cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại điều 99 của Luật Đất đai.

(Theo KT&ĐT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *