Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

08/01/2008 11:05

Gia đình tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng một thửa ruộng làm đất nông nghiệp. Nay thửa ruộng đó thuộc phần đất quy hoạch khu dân cư của địa phương thì có được phép chuyển mục đích sử dụng thửa ruộng đó từ đất nông nghiệp sang đất ở?

Gia đình tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng một thửa ruộng làm đất nông nghiệp. Nay thửa ruộng đó thuộc phần đất quy hoạch khu dân cư của địa phương thì có được phép chuyển mục đích sử dụng thửa ruộng đó từ đất nông nghiệp sang đất ở?

Trả lời

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Lăk, nếu hiện nay, thửa ruộng của gia đình bạn nằm trong phần đất quy hoạch khu dân cư đã được cấp có thẩm quyền (quy định tại Điều 26, Luật đất đai năm 2003) xét duyệt, thì gia đình được phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất ở), nhưng phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ông phải thực hiện nghĩa vụ tài chính tại khoản 4, điều 36, Luật đất đai năm 2003.

Theo quy định tại khoản 2, điều 37, Luật đất đai năm 2003, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với thửa đất của gia đình thuộc UBND huyện, quận, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là UBND cấp huyện) nơi có đất xét duyệt.

Để được phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia đình cần làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất và nộp các giấy tờ có liên quan đến thửa đất tới Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đất (trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường) để làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. 

(Theo Website Chính phủ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *